سیستم تجاری

سیستم تجاری(بدون اتصال از کف) مناسب جهت منزل - فروشگاه- نمایشگاه - پارکینگ و.....