برای ساختمان‌ها شخصیت قائل شویم

باید بپذیریم که طراحی نما از اهمیت ویژه‌ای در معماری ساختمان برخوردار است، زیرا نخستین آیتم در منظر بیننده است. در طراحی نمای ساختمان‌ها باید المان های مختلفی نظیر، اقلیم منطقه موردنظر، سبک معماری منطقه،نحوه معماری ساختمان‌های مجاور، ضوابط شهری حاکم در منطقه، شرایط جغرافیایی و فرهنگی و… در نظر گرفته شود. در نمای ساختمان‌ها تاکید بر این است که سلیقه شخصی افراد دخالت داده نشود، البته اگر می‌گوییم سلیقه افراد نباید در طراحی‌ها اعمال شود به این معنا نیست که سلیقه افراد مورد احترام نیست، بلکه طراحی باید به گونه‌ای باشد که افراد را جذب، نیازهایشان را برطرف و نقش خود را به عنوان نما و جداره به بهترین نحو ایفا کند. اگر می‌گوییم هویت شهر عامل بسیار مهمی در طراحی است منظور این نیست که شهر را به موزه تبدیل کنیم، بلکه باید تا جایی که ممکن است تاریخچه و اصل و نسب شهر را در طراحی در نظر گرفته تا شهر هویت‌مندی چون اصفهان در مدرنیته کامل و حتی آشفته غرق نشود که البته هر کدام از موارد گفته شده راه‌حل‌های به خصوص خود را دارند. به همین دلیل است که هر بار راه حل‌های امتحان شده‌ای را ارائه می‌دهیم تا قدمی در راستای گل‌انداختن صورت شهر برداشته باشیم.